UCİM TÜZÜK

SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM
DERNEĞİN MAHİYETİ VE KURULUŞU
Derneğin Adı
Madde 1. SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ ; Kısa adı “UCİM”dir.

Derneğin Merkezi ve Adresi
Madde 2. Derneğin Merkezi MERSİN’dir.

Şube
Madde 3. Derneğin şubesi açılmayacaktır. Dernek Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli İl ya da İlçelerde temsilci atayabilecektir. Şubelerin ya da temsilcilerin tüzel kişiliği yoktur.

Derneğin Amacı, Misyonu ve Değerleri
Madde 4. Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak; her nevi fiziksel, duygusal ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak ve önlemek için :
“çocuk istismar ve ihmali” ile ilgili:
a) Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,
b) Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak,
c) Çocukla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği ortamı sağlamak,
d) Gerektiğinde çocukla ilgili alanlarda çalışanlara çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı konusunda danışmanlık yapmak
e) Çocuk istismarı ile ilgili açılan, açılacak ve devam eden her türlü şikayet, dava ya da hukuki iş ve işlemde ihmal ve istismar mağduru çocuklara hukuki yardım sağlamak , dava ve işlerini takip etmek, yardım ve destek olmak,
f) 03.04.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Çocuk haklarına dair sözleşmenin başvuru usullerine ilişkin ihtiyari protokolün ilgili maddelerine göre bireysel başvuruda bulunmak,
g) Konusu ve amacı ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası sosyal projeler hazırlamak ve uygulamak
h) Çocuk istismarı ile ilgili her türlü fiziksel ve ruhsal tanı , teşhis ve tedavi merkezi ile sığınma ve rehabilitasyon merkezleri açmak ve işletmektir.

Derneğin misyon cümlesi;
"ÇOCUKLAR KONUŞACAK, UCİM YANLARINDA OLACAK"
Derneğin Sahip Olduğu Değerler;
Gönüllülük,
Karşılıksız Yardımseverlik,
Dürüstlük,
Güvenilirlik
olarak belirlenmiş olup; SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ (UCİM) siyasetle uğraşmaz.

Derneğin amacı hiçbir resmî kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.


Derneğin Faaliyetleri
Madde 5. Dernek, 4. Maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için:
Çocuk istismar ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer, eğitim çalışmaları ve benzeri toplantılar düzenler,
Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar veya bu alanda yayın yapan kişi veya kuruluşlarla işbirliği sağlar,
Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları destekler,
Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar,
Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar,
Çocukların yetişmesi eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar,
Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar.
Çocuk istismarı mağdur çocukların şikayet , takip ve hukuki her türlü iş ve işlemlerinde mağdurlara destek olur, ilgili işlemleri takip eder
Gerektiğinde amaçlarına ulaşmak maksadı ile iktisadi işletme kurabilir.

Ailelerle İlgili Yapılacak Faaliyet Konuları
1. Bilgilendirme
2. Psikolojik destek
3. Hukuki yardım ve destek
4. Rehabilitasyon
5. Sair her türlü yardım
Çocuklarla İlgili Yapılacak Faaliyet Konuları
1. Bilgilendirme , eğitim , öğretim
2. Fiziksel ve psikolojik tanı , teşhis , tedavi ve destek
3. Hukuki yardım ve destek
4. Rehabilitasyon
5. Sair her türlü yardım ve destek

Derneğin Faaliyet Alanı
Madde 6. Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

İKİNCİ KISIM
ÜYELİĞE KABUL, ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 7. Derneğe Gönüllü Üyelik, Asil Üyelik ve Onur Üyeliği olmak üzere 3 tür üye kabul edilebilir.
1) Gönüllü Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek kişilerdir.
2) Asil Üye: 9.Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş, Genel Kurul'da oy verme ve seçme-seçilme hakkı olan, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul ve ya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir(Mail-posta-SMS). Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Üyeliği reddedilen başvuru sahibine gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur.
3) Onur Üyesi: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onur üyesi olarak kabul edilebilirler.

Üyeliğe Kabul Şartları
Madde 8. Derneğe üye olabilmek için,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Dernekler Kanunu’nun ve diğer kanunların gerektirdiği şartlar ile bu tüzükte belirlenen diğer şartları taşımak
c) Taksirli suçlar hariç Sabıkasız olmak
d) Hakkında dernek yönetim kurulunca yapılan araştırma olumlu sonuçlanmış olmak.

Üyeliğe Kabulde Engeller
Madde 9. Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, üyeliğe kabul istemi reddolunur:
a.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,
b.Taksirli suçlar hariç Sabıkası olmak
c. Derneğin misyonuna ve amacına yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,
d.Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

Üyelikten Çıkma
Madde 10. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna mail/posta aracılığı ile ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkan üye dernek mallarında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 11.
a. Dernek Disiplin Kurulu’nca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
b. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödemeyenler
c. Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,
d. Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler,
e. Kanunların ve bu tüzüğün gerektirdiği üyelik şartlarını kaybedenler
f. Dernek tüzüğüne, Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunanlar
g. Verilen görevleri yerine getirmekten sürekli kaçınanlar
h. Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar
i.Üye olma şartlarını kaybetmiş olanlar
j. Taksirli suçlar hariç sabıkası olanlar
Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar. Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
ÜÇÜNCÜ KISIM

DERNEĞİN ORGANLARI VE SEÇİMİ

Derneğin Organları
Madde 12. Derneğin organları şunlardır.
a) Dernek Genel Kurulu
b) Dernek Yönetim Kurulu
c) Dernek Denetleme Kurulu

I . Dernek Genel Kurulu
Kuruluşu
Madde 13. Dernek Genel Kurulu, derneğin en yüksek karar ve denetleme organı olup derneğe kayıtlı asil üyelerinden oluşur.

Görevleri
Madde 14. Genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:
1. Derneğin organlarını seçmek,
2. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
3. Bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
4. Taşınmaz malların satın alınması veya satılması kararını vermek,
5. Derneğe üyeliğe kabul
6. Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuatın gerektirdiği ve bu tüzüğün kapsadığı konularda yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek,
7. Derneğin feshine ve tasfiyesine karar vermek.
8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
10. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
11. Derneğin vakıf kurması,
12. Derneğin feshedilmesi,
13. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Olağan Toplantı
Madde 15. Genel Kurul üç yılda bir Haziran ayı içinde Dernek Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.

Olağanüstü Toplantı
Madde 16. Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya derneğin asil üyelerinin beşte biri gerekli gördükleri hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Bu halde , yazılı talep üzerine Dernek genel Kurulu en geç otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Dernek Yönetim Kurulu; denetleme kurulu veya derneğin asil üyelerinin beşte birinin, görüşme konularını belirten yazılı istemi ile, en geç otuz gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu otuz gün içinde toplantıya çağırmaz ise Dernekler Yasası’nın ilgili maddesi uygulanır.

Olağanüstü genel kurulda gündemle bağlılık ilkesi uygulanır.

Genel Kurula Katılma
Madde 17. Genel Kurula, bir önceki yılın üyelik aidatlarını ödemiş olan asil üyeler katılabilirler. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.Vekaletle oy kullanılamaz.

Genel Kurula Çağrı
Madde 18. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurulun olağan toplantısının yeri, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının günü, saati ve toplantı yeri, en az on beş gün önceden genel kurula katılacak üyelere yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek, derneğin internet sayfasında ilan edilmek ve ya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının günü saati ve yeri belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.

Genel Kurul Toplantı Usulü, Görüşme ve Karar Yeter Sayısı
Madde 19. - Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde ve ya Yönetim Kurulunun belirlediği yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul Oy Kullanma Ve Karar Alma Usulü
Madde 20. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Madde 21. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

II. Dernek Yönetim Kurulu
Kuruluşu
Madde 22. Derneğin Yönetim kurulu, 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev bölümü yaparak başkan , başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 23. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11. Çocuk istismarı ile ilgili her türlü dava ve adli işlerde müdahil olmak , katılma talebinde bulunmak , davaları takip etmek , davalarda Derneği temsil edecek avukat ya da avukatları tespit ve tayin etmek
12.İstismarı önleme ve rehabilitasyon merkezleri ve köyleri kurmak,
13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

III. Dernek Denetleme Kurulu
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 24.Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 25. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER VE MALİ HÜKÜMLER
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 26. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a. Aidat,
b. Eğitim ve proje gelirleri,
c. Gerçek ve tüzel kişiler ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılacak bağış ve yardımlar (birliğe amacın gerçekleşmesi için mal veya para olarak yapılacak yardımlar),
d. Sosyal ve kültürel faaliyet gelirleri,
e. Banka faizleri ve ikramiyeleri,
f. Amacın gerçekleştirilmesi için mevcut ve satın alınabilecek derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
g. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
h. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
i. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
j. Sosyal sorumluluk projeleri gereğince ulusal ve uluslar arası fonlar
k. Kanunların izin verdiği diğer kaynaklardan sağlanacak diğer gelirler,
l. Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler

Dernek kasasında bulundurulabilecek meblağın azami miktarı her yıl bütçede gösterilir.Yönetim kurulunun kararlaştırdığı üyelerden ikisinin imzası bulunmadan giderleri karşılamak üzere bankadan para çekilemez. Para çekmeye veya gerekli ödemelerin yapılması kararına birinci başkan veya ikinci başkan veya sayman tarafından imza konulur.Yönetim kurulunun kararı olmadıkça ödeme ve taahhütte bulunulamaz.Yapılan tüm masraflar kesinlikle belgelendirilir.

Aidat Miktarı
Madde 27.Derneğe giriş aidatı alınmaz.

Üyelik aidat miktarı aylık 10 (on) TL. dir. Aidatlar elden, banka hesabına havale ve kredi kartından kesinti yöntemiyle toplanır. Bir sonraki yılın Üye aidatı her yılın sonuna kadar, Yönetim Kurulu Tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Öğrenciler, ev kadınları ve düzenli geliri olmayan üyeler aidat vermekle yükümlü değildir.

Derneğin Alacaklarının Tahsili
Madde 28. Dernekten herhangi bir surette ayrılan üyenin, ayrılış tarihine kadar olan aidat ve diğer borçlarının tahsili hakkında özel hukuk hükümlerine göre kovuşturma yapmak yönetim kurulunun vazifeleri arasındadır.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 29. Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Madde 30. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur

Tutulacak Defterler ve Defterlerin Tutulması Usulü
Madde 31. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

B. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır

Defterlerin Tasdiki
Madde 32. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
Madde 33. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 34. Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgesi

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 35. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


BEŞİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 36. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma
Madde 37.Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi
Madde 38. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 39. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 40. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 41. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda da aynı çoğunluk aranır.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Madde 42 Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 43. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Mevcut Yönetim Kurulu
Madde 44. Bir sonraki yönetim kurulu oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.


MEVCUT YÖNETİM KURULU :
1. SAADET ÖZKAN
Başkan
2. YÜCEL CEYLAN
Başkan yardımcısı
3. ÇIĞIR BALSEÇEN
Genel Sekreter
4. OZAN KILINÇ
Sayman
5. MEHMET BAKAY
Üye

Bu tüzük 44 (kırk dört) madde den ibarettir.