Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; UCİM ( Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği)’ne başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi aşağıdaki şekillerde;
 

Başvuru Yöntemi

Adres

Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile başvurması)

Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı No:130 Barbur Apartmanı Kat:6 No:6 Akdeniz/MERSİN

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı No:130 Barbur Apartmanı Kat:6 No:6 Akdeniz/MERSİN

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Yoluyla

 

bilgi@ucim.org.tr

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Web Sitesinde Başvuru Formu Doldurmak Yoluyla

 

www.ucim.org.tr

İlgili Başvuru Formu Doldurulup Gönderilecektir.

ve bunlarla birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile UCİM’e iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.
Ayrıca, UCİM ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri UCİM’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
Kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla UCİM veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; UCİM’in en iyi koşullar altında çalışabilmesi, çalışmalarının güvenilir ve kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi, çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla UCİM tarafından işlenmesini ve UCİM’in avukatları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebileceğini kabul ve beyan ederim. UCİM ve yetkilendirdiği veri işleyenler bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.