UCİM ÇOCUK İŞÇİLİĞİ DERLEME ÇALIŞMASI

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre çocuklar için geçerli kanunca erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır.

Çocukların hakları vardır ve bu hakların ihlal edildiği bir alan da 'Çocuk İşçiliği'dir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çocuk işçiliğini çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesi olarak ifade etmiştir.

Mevzuatımızda ise çocuk işçiliği, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. maddesine dayanılarak çıkarılan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi olarak tanımlanmıştır.

Çocuk işçiliği; çocukların sağlıklı gelişim özelliklerini engelleyen, çocuklukları yaşamaktan alıkoyan; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak zarar verici düzeyde çeşitli nedenlerle çalışmaya mecbur bırakılmasıdır.

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak ve çocukların daha sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla her sene 12 Haziran’ da farkındalık çalışmalarının yapıldığı gündür. "Çocuk İşçiliği"ni tüm boyutlarıyla ele aldığımız çalışmamıza aşağıda yer alan pdf tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LINK: UCİM ÇOCUK İŞÇİLİĞİ DERLEME ÇALIŞMASI