TÜZÜĞÜMÜZ

"Değişimi, çocukları ve kendimizi eğiterek gerçekleştireceğiz..."SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ KISIM

DERNEĞİN MAHİYETİ VE KURULUŞU

Derneğin Adı
Madde 1. SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ ; Kısa adı “UCİM”dir.

Derneğin Merkezi ve Adresi
Madde 2. Derneğin Merkezi MERSİN’ dir.
Adresi Bahçelievler Mah. GMK.Bul Aksa İşh 341 Sok. A1 Blok Kat 2/20 Yenişehir-MERSİN dir

Şube
Madde 3. Derneğin şubesi açılmayacaktır. Dernek Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli İl ya da İlçelerde temsilci atayabilecektir. Şubelerin ya da temsilcilerin tüzel kişiliği yoktur.

Derneğin Amacı, Misyonu ve Değerleri
Madde 4. Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak ; her nevi fiziksel, duygusal ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak ve önlemek için :
“çocuk istismar ve ihmali” ile ilgili:
a) Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,
b) Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak,
c) Çocukla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği ortamı sağlamak,
d) Gerektiğinde çocukla ilgili alanlarda çalışanlara çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı konusunda danışmanlık yapmak
e) Çocuk istismarı ile ilgili açılan , açılacak ve devam eden her türlü şikayet , dava ya da hukuki iş ve işlemde istismar mağduru çocuklara hukuki yardım sağlamak , dava ve işlerini takip etmek, yardım ve destek olmak,
g) 03.04.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Çocuk haklarına dair sözleşmenin başvuru usullerine ilişkin ihtiyari protokolün ilgili maddelerine göre bireysel başvuruda bulunmak,
f) Konusu ve amacı ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası sosyal projeler hazırlamak ve uygulamak
g) Çocuk istismarı ile ilgili her türlü fiziksel ve ruhsal tanı , teşhis ve tedavi merkezi ile sığınma ve rehabilitasyon merkezleri açmak ve işletmektir.

Derneğin misyon cümlesi;
"ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR. ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA"

Derneğin Sahip Olduğu Değerler;
Gönüllülük,
Karşılıksız Yardımseverlik,
Dürüstlük,
Güvenilirlik
olarak belirlenmiş olup SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ siyasetle uğraşamaz. 

Derneğin amacı hiçbir resmî kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.

Derneğin Faaliyetleri
Madde 5. Dernek, 3. Maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için:
Çocuk istismar ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer, eğitim çalışmaları ve benzeri toplantılar düzenler,
Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar veya bu alanda yayın yapan kişi veya kuruluşlarla işbirliği sağlar,
Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları destekler,
Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar,
Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar,
Çocukların yetişmesi eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar,
Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar.
Çocuk istismarı mağdur çocukların şikayet , takip ve hukuki her türlü iş ve işlemlerinde mağdurlara destek olur, ilgili işlemleri takip eder
Gerektiğinde amaçlarına ulaşmak maksadı ile iktisadi işletme kurabilir.

Ailelerle İlgili Yapılacak Faaliyet Konuları 
1. Bilgilendirme
2. Psikolojik destek
3. Hukuki yardım ve destek
4. Rehabilitasyon
5. Sair her türlü yardım
Çocuklarla İlgili Yapılacak Faaliyet Konuları
1. Bilgilendirme , eğitim , öğretim
2. Fiziksel ve psikolojik tanı , teşhis , tedavi ve destek
3. Hukuki yardım ve destek
4. Rehabilitasyon
5. Sair her türlü yardım ve destek

Derneğin Faaliyet Alanı
Madde 6. Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Derneğin Kurucuları
Madde 7. Derneğin kurucu üyeleri aşağıda gösterilmiştir.
DERNEK KURUCULARI :

1. SAADET ÖZKAN 
2. YÜCEL CEYLAN 
3. ALPAY ANTMEN
4. ALİ TAMAM 
5. MEHMET BAKAY 
6. OZAN KILINÇ 
7. FATMA AMAN 
8. ÇIĞIR BALSEÇEN
9. BURCU DÜZEN GÜRLER 
10. NESRİN EMİRE 
11. DİLEK KARA 
12. KASIM NUR 
13.GÖKÇE ATİK 
14. ŞÜKRAN KARAYMİRZA 
15. EMRAH ŞAHİN 
16. YASEMİN AKSU 
17. YEŞİM ANTMEN 
18. ÇAĞIL CEYLAN YAŞA 
19. EFE YAŞA 
20. MURAT ÖZER 
21. DİLEK ÖZER 
22. SEVİL CEYLAN 
23. ÇAĞDAŞ ZAKİR CEYLAN

İKİNCİ KISIM

ÜYELİĞE KABUL, ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Üyelik Türü
Madde 7.
Derneğe Gönüllü Üyelik, Asil Üyelik ve Onur Üyeliği olmak üzere 3 tür üye kabul edilebilir.

1) Gönüllü Adayı: “Gönüllü Üyelik” statüsüne geçiş dönemidir. SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE'sine gönül vermiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş, fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerin, üyelik bağlantısı olmadan verilen bilgi ve direktifler uyarınca SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE 'nin amaçları doğrultusunda faydalı olmaya çalışan grubudur.

2) Gönüllü Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek kişilerdir.

3) Asil Üye
: 9. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş, Genel Kurul'da oy verme ve seçme-seçilme hakkı olan gerçek kişilerdir.Kurucu üyeler dışında asıl üye olmak için en az 1 yıl gönüllü üye olmak ve Yönetim Kurulu’nda oy birliği ile üyeliğe önerilerek Dernek Genel Kurulu’nda 2/3 oy ile üyeliğe kabul edilmiş olmak ana koşuldur.

4) Onur Üyesi: Onur Üyesi, Asil Üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi, Genel Kurulun kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir.

Üyeliğe Kabul Şartları
Madde 8.
Derneğe üye olabilmek için,
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Dernekler Kanunu’nun ve diğer kanunların gerektirdiği şartlar ile bu tüzükte belirlenen diğer şartları taşımak
c) Taksirli suçlar hariç Sabıkasız olmak
d) Hakkında dernek yönetim kurulunca yapılan araştırma olumlu sonuçlanmış olmak.
e) Kurucu üyeler dışında en az 1 yıl gönüllü üye olmak ve Yönetim Kurulu’nda oy birliği ile üyeliğe önerilerek Dernek Genel Kurulu’nda 2/3 oy ile üyeliğe kabul edilmiş olmak 

Üyeliğe Kabul İstemi ve Üyeliğe Kabul Kararı
Madde 9. maddedeki koşulları taşıyanlar derneğe üye olarak kabul edilmelerini üyelik statüsüne göre bu tüzükte belirlenen usul uyarınca talep edebilirler. Asıl üye yönetim kurulu önerisi ve genel kurulun 2/3 çoğunluğunun onayı ile üyelik hakkını kazanır

Gönüllü Üye Adayı: Gönüllü Üye Aday formunu doldurarak İnsan Kaynakları bölümüne iletişim bilgilerini iletir ve bu bilgiler kayıt altına alınır. "Gönüllü Üye Adayı" derneğin amaçları doğrultusunda çalışır.

Gönüllü Üye: Gönüllü Üye Adaylığı sürecinin en az bir (1) yıl devamlılık arz etmesi ve Gönüllü Üye Adayı'nın talep etmesi halinde, görev aldığı Birim-Bölüm Sorumlusu ve Yönetim Kurulu onayı ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler "Gönüllü Üye" statüsüne geçiş hakkı kazanır. "Gönüllü Üye" statüsüne geçişi gerçekleştirilen kişilere iletişim kanalları aracılığı ile otuz (30) gün içinde bildirim yapılır.

Asil Üye:
100,00 TL bağış yapan, Yönetim  Kurulu'nun çoğunluk kararıyla genel kurula önereceği gönüllü üyeler bir defaya mahsus olmak üzere genel kurulun 2/3 oyla alacağı kararı ile "Asil Üye" olabilir. Sonrasındaki asil üyeliklerde ise Gönüllü Üyelik statüsünün en az iki (2) yıl devamlılık arz etmesi ve Gönüllü Üye'nin talep etmesi halinde Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile genel kurula önermesi ve genel kurulun 2/3 oyla alacağı kararı ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler "Asil Üye" olabilir. Asil Üyeler Genel Kurul'da oy verme ve seçme-seçilme hakkı olan gerçek kişilerdir. Asil Üyelik statüsüne geçişi gerçekleştirilen kişilere iletişim kanalı aracılığı ile otuz (30) gün içinde bildirim yapılır. 

Onur Üyesi: Genel Kurul kararı ile seçilir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim kurulu’nun oybirliği ile önerisi ve Genel Kurul da 2/3 nisapla vereceği kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul istemi hakkında başvurma dilekçesinin varış tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle ödevlidir. Süresi içinde karar verilmediği takdirde, üyeliğe kabul istemi reddedilmiş sayılır.

Üyeliği reddolunan adaylara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur.

Üyeliği kesinleşen ve üyelik aidatını ödeyen üyeler üye defterine kaydedilir.

Üyeliğe Kabulde Engeller
Madde 10. Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, üyeliğe kabul istemi reddolunur:
a.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,
b.Taksirli suçlar hariç Sabıkası olmak
c. Derneğin misyonuna ve amacına yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,
d.Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

Üyeliğe Kabulün Anlamı
Madde 11. Üyeliği kesinleşen adayın istek belgesindeki imza, dernek amacı ile tüzükte belirlenen hükümlere uyulacağının ve dernek organlarınca alınan her türlü karar tedbir ve yükümlülüklere aynen uyulacağını kabul ve taahhüdü anlamındadır.

Üyelerin Hak Ve Borçları
Madde 12. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyeler, yönetim kurulunca tespit edilen aylık üyelik aidatını ödemek zorundadırlar

Gönüllü Üye: Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından kısmi yararlanan ve her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile derneğin dernek tüzüğünde belirtilen organları haricinde her türlü göreve aday olabilir. Gönüllü Üyelerin yükümlülükleri, oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve eğitimlere katılmak, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Gönüllü Üye'nin seçme ve seçilme hakkı bulunmaz. Aidat ödeme yükümlülüğü yoktur ancak kişi isterse aidat ödeyebilir ya da bağış yapabilir.

Asil Üye: Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olabilir ve oy kullanabilir. Asil üyenin yükümlülükleri; oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, eğitimlere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Onur Üyesi: Onur üyelerinin derneğin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme seçilme hakları yoktur. Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler ya da bağış yapabilirler.

Her Asil Üye'nin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır. Vekalet ile oy kullanılamaz.

Çıkan veya çıkarılan üye, dernek mallarında hak iddia edemez.

Üyeler derneğin yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak yönetim kuruluna veya denetleme kuruluna verme yetkisine sahiptirler.

Üyelikten Çıkma
Madde 13. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten çıkan üye dernek mallarında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 14.

a. Dernek Disiplin Kurulu’nca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
b. Yazılı ikazlara rağmen yıllık üyelik aidatını 15 gün içinde ödemeyenler
c. Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,
d. Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler,
e. Kanunların ve bu tüzüğün gerektirdiği üyelik şartlarını kaybedenler
f. Dernek tüzüğüne, Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunanlar
g. Verilen görevleri yerine getirmekten sürekli kaçınanlar
h. Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar
i. Taksirli suçlar harç Sabıkası olanlar
Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.
Üyelikten çıkarılmayı gerektiren sebeplerin varlığı halinde durum ilgili üyeye yazılı olarak tebligat yoluyla bildirilir ve ilgili üyenin savunması istenir. Tebligatı takip eden 10 gün içinde savunma yapılmamış olması savunmadan vazgeçilmiş olduğu anlamına gelir. Savunmaların alınması veya belirtilen sürenin geçmesinden sonra en çok bir hafta içerisinde karar verilir. 
Üyelikten çıkarılma, dernek binasında ilan edilmek ve üyelere mektupla bildirilmek suretiyle tebliğ olunur. Üyenin üyelik defterindeki adresine taahhütlü bir mektubun gönderilmesi bu maddeye göre yapılacak tebligat için yeterli sayılır. 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten çıkarılan üye, dernek mallarında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

DERNEĞİN ORGANLARI VE SEÇİMİ

Derneğin Organları 
Madde 15. Derneğin organları şunlardır.
a) Dernek Genel Kurulu
b) Dernek Yönetim Kurulu
c) Dernek Denetleme Kurulu

I . Dernek Genel Kurulu
Kuruluşu 
Madde 16.
Dernek Genel Kurulu, derneğin en yüksek karar ve denetleme organı olup derneğe kayıtlı asil üyelerinden oluşur. 

Görevleri
Madde 17.
Genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:
1. Derneğin organlarını seçmek,
2. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
3. Bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
4. Taşınmaz malların satın alınması veya satılması kararını vermek,
5. Derneğe üyeliğe kabul
6. Dernekler Kanunu ile ilgili mevzuatın gerektirdiği ve bu tüzüğün kapsadığı konularda yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek,
7. Derneğin feshine ve tasfiyesine karar vermek.
8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
10. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
11. Derneğin vakıf kurması,
12. Derneğin feshedilmesi,
13. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
14. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Olağan Toplantı
Madde 18. Genel Kurul üç yılda bir Haziran ayı içinde Dernek Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.

Olağanüstü Toplantı
Madde 19. Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu , Denetleme Kurulu veya derneğin asil üyelerinin beşte biri gerekli gördükleri hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler.Bu halde , yazılı talep üzerine Dernek genel Kurulu en geç otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Dernek Yönetim Kurulu ; denetleme kurulu veya derneğin asil üyelerinin beşte birinin, görüşme konularını belirten yazılı istemi ile, en geç otuz gün içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu otuz gün içinde toplantıya çağırmaz ise Dernekler Yasası’nın ilgili maddesi uygulanır.

Olağanüstü genel kurulda gündemle bağlılık ilkesi uygulanır.

Genel Kurula Katılma
Madde 20. Genel Kurula, bir önceki yılın üyelik aidatlarını ödemiş olan asil üyeler katılabilirler. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.Vekaletle oy kullanılamaz.

Genel Kurula Çağrı
Madde 21. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurulun olağan toplantısının yeri, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının günü, saati ve toplantı yeri, en az otuz gün önceden genel kurula katılacak üyelere yazılı olarak duyurulur. Üyeye imza karşılığında yapılacak olan bildirim tebligat hükmündedir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste eklenir.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Usulü, Görüşme ve Karar Yeter Sayısı
Madde 22. - Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Genel Kurul, bir önceki yıla ait aidatları ödemiş bulunan asil üyelerin yarıdan bir fazlasının; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları hallerinde ise 2/3'inin katılımıyla toplanır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenecek listedeki adlarının hizasını imzalayarak toplantı yerine girerler.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Tüzük değiştirme işleminde toplantı nisabı birinci ve ikinci toplantı içinde, dernek genel kurulunda oy verme hakkına sahip bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile yapılır. Bu konularda karar nisabı toplantıya katılanların 4/5 idir.

Toplantı için yeter sayı sağlanmış ise yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi toplantıyı açar. Açılışı takiben toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması genel kurul başkanlık divanına aittir. Düzenlenen toplantı tutanağı, toplantı sonunda başkanlık divanınca imzalanarak mevcut belgeler ile birlikte yönetim kuruluna verilir.

Genel Kurul, bu tüzükte yazlı kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla, kararlarını çoğunlukla alır. Oylamalar kaideten açık oylamayla yapılır. Ancak organların seçimine dair oylama gizli oyla yapılır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı istemi ile görüşülmesi istenilen hususların gündeme konulması zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurul tutanağı en geç otuz gün içerisinde yönetim kurulunca ilgili makamlara sunulur.

Genel Kurul Oy Kullanma Ve Karar Alma Usulü
Madde 23. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Madde 24. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Gündem
Madde 25.
A. Olağan olarak toplanan genel kurulun gündemi aşağıdaki konuları kapsar:
a) Divan seçimi
b) Bir önceki genel kurul tutanağının okunması,
c) Yönetim kurulunun çalışma dönemine ait raporunun ve bilançonun okunması,
d) Denetleme kurulu raporunun okunması,
e) Okunan raporların ve yönetim kurulu faaliyetlerinin tartışılması,
f) Yönetim kurulunun ibrası,
g) Denetleme kurulunun ibrası,
h) Bütçe ve faaliyet raporunun müzakere ve kabulü,
i) Tahmini bütçenin okunması , tartışıması ve kabulü
j) Dernek organlarının seçimi,
k) Üyelerin dileklerinin dinlenmesi ve tespiti,
l) Genel kurul veya yönetim kurulunca gündeme konulan diğer konular.

B. Olağanüstü genel kurul gündeminde ise yalnız toplantı nedeni belli konular yer alır. Gündeme madde eklenemez.

II. Dernek Yönetim Kurulu

Kuruluşu
Madde 26. Derneğin Yönetim kurulu, 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev bölümü yaparak başkan , başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeyi belirler. 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli
Madde 27. Yönetim Kurulu üyeleri kurucu üyeler hariç dernekte en az 3 yıl asil üye olarak görev yapmış olan asil üyeler arasından seçilir. Kurucu yönetim kurulunun oluşumunda kıdem şartı aranmaz.

Seçim Dönemi
Madde 28. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan Yönetim Kuruluna mensup üyeler yeniden seçilebilirler

Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma
Madde 29. Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yeri, en çok oy almış yedek üye ile doldurulur.

Toplantıya Çağrı
Madde 30. Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden birinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.

Toplantı ve karar nisabı 
Madde 31. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Ardı ardına üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış olan üyenin Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği düşürülür.

Bu karara karşı, tebliğ tarihinden sonra yapılacak ilk genel kurulda itiraz olunabilir. İtiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 32. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11. Çocuk istismarı ile ilgili her türlü dava ve adli işlerde müdahil olmak , katılma talebinde bulunmak , davaları takip etmek , davalarda Derneği temsil edecek avukat ya da avukatları tespit ve tayin etmek
12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

III. Dernek Başkanı

Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma
Madde 33. Dernek Başkanı Yönetim kurulu üyeleri arasından yönetim kurulu görev süresi için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir. Dernek Başkanı, kurucu üyeler hariç derneğin en az 5 yıl kıdemli asil üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Kurucu üyelerde kıdem şartı aranmaz.Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan Dernek Başkanının yerine seçilen Başkan, geri kalan süreyi tamamlar.

Görevleri
Madde 34. Dernek Başkanının görevleri şunlardır:

1. Derneği temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek ve günlük işlemleri yürütmek,
3. Dernek adına iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, derneğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,
4. Mahkeme ve resmi dairelerde derneği temsil edecek ve savunacak dernek üyelerini tayin etmek
5. Derneğin faaliyetleri için gerekli her türlü temsil ve ilzam
6. Her türlü Dernek evrakı Başkan ve yanında bir başkanlık divanı üyesininm imzası ile imzalanarak geçerlilik kazanır. Başkan’ın olmadığı durumda evrakı başkan yardımcısı ile bir başkanlık divanı üyesi imzalar.

Dernek Başkan Yardımcısının Görevleri
Madde 35. Dernek Başkan Yardımcısı, Dernek Başkanını bulunmadığı zamanlarda veya Dernek Başkanlığı herhangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Dernek Başkan Yardımcısının da yokluğunda başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi Yönetim Kurulunun en yaşlı üyesine aittir.

Dernek Genel Sekreterinin Görevleri
Madde 36. Dernek Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Derneğin iç çalışmalarıyla yazı işlerini yönetir, Yazışmaları hazırlar. Dernek personelini yönetir.

Dernek Saymanının Görevleri
Madde 37. Dernek Saymanı, Derneğin mallarını Başkanlık Divanı kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, keseneklerin toplanmasına, Derneğe gelir yazılacak para cezalarının tahsiline ve bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir. Dernek Saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kağıtları Dernek Başkanı , onun yokluğunda Dernek Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalar.

IV. Dernek Denetleme Kurulu

Kuruluşu
Madde 38. Dernek Genel Kurulu, derneğin mali işlerini denetlemek üzere üç yıllık süre için kendi üyeleri arasından en çok üç asıl ve üç yedek denetçi seçer. Seçim gizli oyla yapılır. 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 39. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu derneğin hesaplarını en az ayda bir defa denetlemek zorundadır.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Denetleme kurulu başkan ve üyeleri her zaman yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler. Ancak alınacak kararlarda oy kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER VE MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 40. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a. Aidat,
b. Eğitim ve proje gelirleri,
c. Gerçek ve tüzel kişiler ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılacak bağışlar (birliğe amacın gerçekleşmesi için mal veya para olarak yapılacak yardımlar),
d. Sosyal ve kültürel faaliyet gelirleri,
e. Banka faizleri ve ikramiyeleri,
f. Amacın gerçekleştirilmesi için mevcut ve satın alınabilecek derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
g. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
h. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
i. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
j. Sosyal sorumluluk projeleri gereğince ulusal ve uluslar arası fonlar
k. Kanunların izin verdiği diğer kaynaklardan sağlanacak diğer gelirler,

Bu gelirler ancak dernekler kanunda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş makbuzlar karşılığında tahsil olunur.

Parayı verenin ve tahsilatı yapanın makbuz üzerinde açık kimliği ve imzası bulunur.

Birlik kasasında bulundurulabilecek meblağın azami miktarı her yıl bütçede gösterilir.Yönetim kurulunun kararlaştırdığı üyelerden ikisinin imzası bulunmadan giderleri karşılamak üzere bankadan para çekilemez. Para çekmeye veya gerekli ödemelerin yapılması kararına birinci başkan veya ikinci başkan veya sayman tarafından imza konulur.Yönetim kurulunun kararı olmadıkça ödeme ve taahhütte bulunulamaz.Yapılan tüm masraflar kesinlikle belgelendirilir.

Aidat Miktarı
Madde 41.

Derneğe giriş aidatı alınmaz.
Üyelik aidat miktarı aylık 10 (on) TL. dir. Aidatlar elden, banka hesabına havale ve kredi kartından kesinti yöntemiyle toplanır. Bir sonraki yılın Üye aidatı her yılın sonuna kadar, Yönetim Kurulu Tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Öğrenciler, ev kadınları ve düzenli geliri olmayan üyeler aidat vermekle yükümlü değildir.

Derneğin Alacaklarının Tahsili
Madde 42. Dernekten herhangi bir surette ayrılan üyenin, ayrılış tarihine kadar olan aidat ve diğer borçlarının tahsili hakkında özel hukuk hükümlerine göre kovuşturma yapmak yönetim kurulunun vazifeleri arasındadır.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 43. Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Madde 44. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler ve Defterlerin Tutulması Usulü

Madde 45. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
A. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
B. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Madde 46. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 47. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 48. Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgesi
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 49. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BEŞİNCİ KISIM

 SON HÜKÜMLER
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 50. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
Madde 51. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri 
Madde 52. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz mallara genel kurul çoğunluk kararı ile sahip olabilir. Derneğe ait taşınmaz malların derneğin gelişmesini temin amacıyla satılması, devri veya gayrimenkulü ayni haklarla tahdidi için genel kurulda oy hakkına sahip üyelerin 5/6’sının hazır bulunması ve hazır bulunanların 5/6’sının olumlu oy kullanması şarttır.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 53. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda da aynı çoğunluk aranır.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 4/5’tir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 54. Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda da aynı çoğunluk aranır.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 4/5’i’dir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Madde 55 Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Geçici Yönetim Kurulu
Madde 56. Derneğin tüzel kişilik kazanması ile birlikte aşağıda yazılı 7 kurucu üye Geçici Yönetim Kurulunu oluştururlar.. Geçici Yönetim Kurulu, derneğin tüzel kişilik kazanmasından itibaren en geç altı ay içinde Genel Kurul toplantısı için gerekli işlemleri yapar ve Genel Kurulu toplar.

Genel Kurulun toplanması ile Geçici Yönetim Kurulunun görevi sona erer.

KALICI YÖNETİM KURULU :

1. SAADET ÖZKAN
Başkan
2. YÜCEL CEYLAN
Başkan yardımcısı
3. YASEMİN AKSU
Genel Sekreter
4. OZAN KILINÇ
Üye 
5.REMZİ EFE YAŞA
Üye
6. MEHMET BAKAY
Üye
7. ÇIĞIR BALSEÇEN
Üye
 

Derneğin Sona ermesi

Madde 57.
Dernek :
a) Yasa’da öngörülen nedenlerle
b) Usulüne uygun alınan genel kurul kararı ile
c) Mahkeme kararı ile
Sona erer

Hüküm Eksikliği
Madde 58. 
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 58 (elli sekiz) maddeden ibarettir.